Información Plan Bicicleta

Des de la Direcció General d’Obres Públiques Transports i Mobilitat Sostenible, li comuniquem que el seu comerç en breu va a figurar en la Llista de comerços i botigues adherides publicat a la web d’aquesta conselleria (http://politicaterritorial.gva.es/es/ web / vies-bicicletes i de vianants / Ajudes-per-a-la-compra-de-bicicletes)

Aquesta publicació implica que ja poden actuar com a intermediari i tramitar per als seus clients la sol·licitud de l’ajut.

Adjuntem a aquest correu:

cartell que d’acord amb la convocatòria d’ubicar en un lloc visible (aparador o punt de venda)
imprès de Sol·licitud d’ajuda (a emplenar en botiga conjuntament amb el client)
convocatòria d’ajuda

INSTRUCCIONS PER A REALITZAR el tràmit telemàtic DE SOL·LICITUD DE L’AJUDA

descarregar i imprimir un nombre suficient d’impresos de Sol·licitud d’ajuda per disposar-ne a botiga
emplenar a mà: el comprador (sol·licitant) ha d’omplir la Sol·licitud d’ajuda. (Atenció: les dades bancàries a emplenar són els de el sol·licitant (comprador))
signar: l’imprès ha de ser signat tant pel comprador (signatura) com pel comerç (segell). No cal signatura digital
escanejar la Sol·licitud d’ajuda emplenada i signada per adjuntar-la posteriorment en el tràmit telemàtic
tramitar telemàticament: entrar a http://politicaterritorial.gva.es/es/web/vias-ciclopeatonales/ajudes-per-a-la-compra-de-bicicletes i triar el tràmit “SOL·LICITUD D’AJUDA A LA COMPRA”
‘Molt Important !!: En el cas que aquest tràmit telemàtic es realitzarà amb una o diverses signatures electròniques diferents a la utilitzada en el tràmit de sol·licitud d’adhesió, caldrà que prèviament enviem un correu a ayudas_gva@azigrene.es indicant:
NOM DEL COMERÇ i CIF / NIF
Nº registre GVRTE
Noves signatures electròniques (NOM COMPLET dels nous tramitadors i el seu NIF)
No podran tramitar les sol·licituds fins que els nous tramitadors estiguin donats d’alta a la nostra base de dades. En cas contrari l’aplicació informàtica no els permetrà accedir a la tramitació.

Un cop la conselleria resolga sobre la concessió de l’ajut se li notificarà per correu electrònic i podran formalitzar la venda efectuant el descompte de l’ajuda al seu client. Posteriorment podran tramitar telemàticament l’ABONAMENT DE L’AJUDA
JUSTIFICACIÓ PER A l’ABONAMENT DELS AJUTS (art. 7 de la convocatòria d’ajuda)

Recordeu que, d’acord amb la convocatòria d’ajuda (s’adjunta a aquest correu), cal que a la factura s’incloguin les següents dades:

la identificació de la persona compradora,
identificació de l’establiment
identificació de el vehicle / kit adquirit, el seu número de bastidor, número de sèrie de la bateria i, si escau, de l’motor (el vehicle / kit ha de complir els requisits especificats en l’article 4 de la convocatòria d’ajudes)
el preu original de venda i la deducció practicada per la subvenció
la factura haurà d’estar signada per la persona beneficiària de l’ajut
només es consideraran vàlids per a l’abonament de l’ajuda dels justificants que acreditin el pagament per part de la persona a què se li ha concedit l’ajuda
queden exclosos els pagaments en efectiu o mitjançant ingrés en compte
Slds.

WhatsApp chat